Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Heb je vragen over onze algemene voorwaarden? Neem dan contact met ons op.
Algemene voorwaarden MADESALON
1.    Voor gebruik van de MADESALON webshop gelden uitsluitend de onderstaande Algemene Voorwaarden in de versie die geldt bij het plaatsen van de bestelling.
2.    U kunt de Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken. U kunt deze ook via onze website oproepen.

§ 2 Overeenkomst en bestelprocedure, taal overeenkomst en contractanten
1.    Het gehele aanbod in de MADESALON webshop is vrijblijvend. Een overeenkomst tussen u en MADESALON komt tot stand door uw bestelling per e-mail en de aanvaarding hiervan door MADESALON. Direct na het plaatsen van uw bestelling ontvangt u een automatische e-mail, waarin uw bestelling wordt samengevat en bevestigd. Voor zover niet anders vermeld in de webshop, zal uw bestelling binnen vijf werkdagen worden verzonden, uitgezonderd feestdagen en bedrijfssluitingen. MADESALON verkoopt alle producten uitsluitend in gezinshoeveelheden. Dit betreft enerzijds het aantal producten van een bestelling, anderzijds ook het aantal producten van meerdere bestellingen die groter zijn dan een gezinshoeveelheid.
3.    De taal van de overeenkomst is Nederlands.
4.    De overeenkomst tussen u en MADESALON komt tot stand met:

MADESALON
Kinkerstraat 380hs
1053 GJ Amsterdam
Telefoon: 06 42 37 61 49
Email: hello@madesalon.nl
Internet: www.madesalon.nl
KvK-nummer: 67223885
Btw-identificatienummer: NL002255865B67

§ 3 Levering, verzendkosten
1.    Uw bestelling wordt geleverd op het door u opgegeven afleveradres. Levering is uitsluitend mogelijk op adressen binnen Nederland.
2.    Bestellingen worden normaal gesproken binnen vijf werkdagen geleverd. Bij langere levertijden zal MADESALON dit bij de bevestiging vermelden.
3.    Mochten onverhoopt niet alle gewenste artikelen op voorraad zijn, dan zijn deelleveringen mogelijk voor zover dit voor u redelijk is. U betaalt geen porto voor naleveringen.
4.    Tot een bestelling van EUR 50,00 brengt MADESALON 5,00 verzendkosten per bestelling in rekening. Voor bestellingen vanaf EUR 50,00 worden geen verzendkosten in rekening gebracht. Facturering is uitsluitend mogelijk aan factuuradressen binnen Nederland.

§ 4 Herroepingsrecht, uitsluiting herroepingsrecht, retourzendingskosten
1.    Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:Informatie over herroeping
Herroepingsrecht
U kunt de koop binnen 14 dagen zonder opgave van redenen in tekstvorm d.m.v. een e-mail voor herroeping (hello@madesalon.nl) ontbinden. De termijn begint na ontvangst van deze informatie in tekstvorm, echter niet voordat de ontvanger de producten heeft ontvangen (bij herhaalde levering van gelijksoortige producten niet voor ontvangst van de eerste deellevering). De ontbinding dient gericht te worden aan: MADESALON, Kinkerstraat 380hs, 1053 GJ, Amsterdam t.a.v. Afdeling Retouren, Telefoon  06 42 37 61 49, Email: hello@madesalon.nl

Gevolgen van een herroeping
Bij een geldige herroeping dienen beide partijen de ontvangen producten terug te geven en eventueel ontvangen baten (bv. rente) af te geven. Kunt u de ontvangen producten niet of deels niet of slechts in verslechterde toestand teruggeven, dan dient u ons wat dit betreft een schadevergoeding te betalen. Voor een verslechtering van de producten hoeft u uitsluitend een schadevergoeding te betalen als de verslechtering het gevolg is van omgang met de producten die verdergaat dan het controleren van de eigenschappen en de werking. Met het "controleren van de eigenschappen en de werking" wordt het testen en uitproberen van de betreffende producten bedoeld, zoals dit in een winkel mogelijk en gebruikelijk is. Producten die als pakket verzonden kunnen worden, dienen voor eigen risico te worden teruggestuurd. Aan een verplichting tot terugbetaling dient binnen 14 dagen voldaan te worden. Deze termijn vangt aan op het tijdstip van de ontbinding en derhalve bij ontvangst door MADESALON van uw her
2.    Uitsluiting herroepingsrecht
Er bestaat geen herroepingsrecht bij overeenkomsten op afstand voor de levering van producten die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of die eenduidig op persoonlijke behoeften zijn toegesneden of die op grond van hun gesteldheid niet voor retournering geschikt zijn of snel bederven kunnen of waarvan de vervaldatum is overschreden.
3.    Retourzendingskosten
U dient de gebruikelijke kosten voor de retourzending te dragen als de geleverde producten overeenkomen met uw bestelling of als u op het moment van herroeping nog niet de tegenprestatie hebt geleverd of een contractueel overeengekomen deelbetaling hebt gedaan. Wij verzoeken u om voor de verdere afhandeling contact op te nemen met de afdeling Cliënt Support via hello@madesalon.nl of telefonisch onder 06 42 37 61 49 op maandag t/m vrijdag van 9 – 17 uur.

§ 5 Prijzen
De op internet genoemde prijzen zijn inclusief btw.

§ 6 Betaling
1.    U kunt de koopprijs per Credit Card of iDeal betalen.
2.    MADESALON behoudt zich het recht voor om bepaalde betaalwijzen in specifieke gevallen niet aan te bieden.

§ 7 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde producten blijven tot aan de volledige betaling hiervan eigendom van MADESALON.


§ 8 Garantie, schadevergoeding, teruggave
1.    Vertonen de geleverde producten gebreken, dan is MADESALON conform de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor zover geen afwijkende regelingen van toepassing zijn.  
2.    Zorgt MADESALON alsnog voor correcte nakoming en heeft deze nakoming door middel van een vervangende levering plaatsgevonden, dan bent u verplicht om de eerst geleverde producten binnen 30 dagen op kosten van MADESALON naar MADESALON terug te sturen. De producten met gebreken dienen volgens de wettelijke voorschriften teruggezonden te worden. MADESALON behoudt zich het recht voor om onder de wettelijke voorwaarden schadevergoeding te vorderen.
3.    Bij vragen over gebreken en over de afhandeling van reclamaties kunt u contact opnemen met onze Cliënt Support via hello@madesalon.nl.
4.    MADESALON is onbeperkt aansprakelijk als de oorzaak van de schade op opzet of grove nalatigheid berust.
5.    Voorts is MADESALON aansprakelijk bij een licht nalatige schending van wezenlijke plichten als deze schending het bereiken van het doel van de overeenkomst in gevaar brengt of voor de schending van plichten als het vervullen van deze plichten een correcte uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt of van plichten waarbij u er normaal gesproken op mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In dat geval is MADESALON echter uitsluitend aansprakelijk voor de te voorziene schade die eigen is aan deze overeenkomst. MADESALON is niet aansprakelijk voor een licht nalatige schending van andere dan in de bovenstaande zinnen genoemde plichten.
6.    De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet bij verwijtbare schade aan leven, lichaam en gezondheid, voor een gebrek na overname van de garantie voor de gesteldheid van het product en bij op bedrieglijke wijze verzwegen gebreken. Productaansprakelijkheid op grond van de Nederlandse wet blijft onverminderd gelden.
7.    Voor zover de aansprakelijkheid van MADESALON uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

§ 9 Toekenning van rechten / recensies van klanten
1.    MADESALON kent u het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht toe om de u als of via de MADESALON website ter beschikking gestelde MADESALON content voor eigen doeleinden te gebruiken. Dit omvat het recht om de MADESALON content onveranderd voor het genoemde doel op een eigen eindapparaat te vermenigvuldigen als en voor zover deze vermenigvuldiging voor het gebruik van de MADESALON content noodzakelijk is en de MADESALON content voor vermenigvuldiging bedoeld en geschikt is. Andere gebruiksrechten worden u niet toegekend. U hebt - voor zover in deze gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk toegestaan - in het bijzonder niet het recht om de u ter beschikking gestelde MADESALON content geheel of gedeeltelijk aan derden door te geven, derden toegang hiertoe te verlenen, deze content op andere wijze dan door gebruik van uitdrukkelijk hiervoor bedoelde functionaliteiten te wijzigen of op andere wijze te bewerken of voor het opstellen van een eigen databank en/of een informatiedienst te
2.    Als u ervoor kiest om door middel van de door MADESALON ter beschikking gestelde functionaliteiten op de MADESALON website content te plaatsen, dan verleent u MADESALON het niet-exclusieve recht om de door u geplaatste content bewerkt of onbewerkt op de MADESALON -website en via andere media te vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar toegankelijk te maken en op andere wijze in verband met de producten en diensten van MADESALON te publiceren. MADESALON kan de door u geplaatste content onder de hiervoor gebruikte naam gebruiken, behoudt zich echter het recht voor om deze naam in te korten of weg te laten. MADESALON behoudt zich het recht voor om content niet of slechts voor een beperkte periode op de MADESALON website weer te geven en deze in te korten of te wijzigen. Door gebruikers geplaatste content geeft uitsluitend de mening van klanten weer.

§ 10 Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens
Bij het gebruik van de MADESALON website en de MADESALON webshop verzamelen wij bepaalde – ook persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u onder de Privacy Policy.

§ 11 Toepasselijk recht
Van toepassing is het Nederlands recht onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG).
Ter aanvulling kunt u hier de algemene voorwaarden downloaden die van toepassing zijn op de diensten van Madesalon.